Elev/ Foresatte / Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

Publisert 25.10.2011 19:29,
Sist oppdatert 08.12.2011 19:50
§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid
 
 

"Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring."

 

 

Foresatte - gode støttespillere

Opplæringsloven legger klare føringer for samarbeidet vi skal ha med foreldre og foresatte.Foresatte er viktige støttespillere både for skolen og den enkelte elev i arbeidet som må gjøres for at alle elever skal få utnytte sitt potensiale.

 

Skolens oppgave er å legge til rette for læring gjennom tydelige mål og forventninger.  Videregående skole er krevende. De faglige kravene øker vesentlig og kravene til elevenes innsats og bruk av tid til skolearbeid øker også. I dette arbeidet er det viktig at foresatte bryr seg på en positiv og støttende måte.

 

Fraværet blant elevene er urovekkende høyt og et samarbeid med foresatte er avgjørende for å lykkes med å redusere fraværet. Foreldrene er også gode samarbeidspartnere i arbeidet med å motivere elever  til å fullføre videregående opplæring.

 
Kontaktlærer

Kontaktlærer er foreldre og foresatte sin nærmeste kontaktperson. På Sentrum vil kontaktlærer innkalle foreldre og foresatte til elever under 18 år til foreldremøte 2 ganger i året. I tillegg inviteres foresatte til elever under 18 år sammen med eleven til elevsamtale i høsthalvåret.

 

Les mer om hva Opplæringsloven sier om foreldresamarbeidet i videregående skole

 

 

§ 20-4 Foreldresamarbeid i  vidaregåande opplæring

 

"Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova § 1 gjennom heile opplæringsåret.
Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.
Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret  rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13. 
Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg:
a) varsling om eleven sitt fråvær
b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. § 3-7
c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar etter opplæringslova og forskrifta
d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna lovgiving."