Oppmelding til privatisteksamen våren 2018


Oppmelding til privatisteksamen våren 2018

Oppmelding til privatisteksamen våren 2018 kan gjøres i tidsrommet 8. januar til 1. februar 2018 på www.privatistweb.no med valg Hedmark fylkeskommune.

Det er viktig:

 • At du setter deg inn i læreplanen og eksamensordningen i eksamensfaget.
 • At du melder deg opp og samtidig betaler riktig eksamensavgift innen fristen 1/2 for våreksamen og 15/9 for høsteksamen.
 • At du leverer leseliste i muntlige språkfag, norsk muntlig, religion, naturfag, biologi, fysikk og kjemi til eksamensskolen med kopi til eksamenskontoret@hedmark.org innen 1/11 for høsteksamen og 1/4 for våreksamen.      
 • At hvis du har behov for tilrettelagt eksamen, må du sette deg inn i reglene for dette og sende søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret@hedmark.org innen 15/9 for høsteksamen og 1/2 for våreksamen.
 • At hvis du velger du å melde deg av eksamen, plikter du å gi melding pr. e-post til eksamensskolen omgående med kopi til eksamenskontoret@hedmark.org 
 • At dokumentasjon som skal benyttes ved Samordna opptak bestilles innen 15/4 det året du søker høyere utdanning. Se nærmere informasjon på "Viktig informasjon om eksamen" på www.privatistweb.no for Hedmark om detaljer angående bestilling.                                      
 • At eksamensavgift  normalt ikke refunderes. Ved dokumentert fravær på eksamensdagen, plikter du å gi melding til eksamensskolen og eksamenskontoret@hedmark.org omgående. Du har mulighet til å melde deg opp til ny eksamen ved neste anledning uten å betale ny eksamensavgift ved å søke om dette til eksamenskontoret. Søknaden sendes til eksamenskontoret@hedmark.org innen en uke etter eksamensdagen. Søknaden må vedlegges utfyllende dokumentasjon om fravær på eksamensdagen som ikke kan belastes privatisten. Eksamenskontoret vil deretter vurdere søknaden.
 • At du, ved en eventuell klage på eksamenskarakter, klager til eksamensskolen innen 10 dager etter at du skulle gjort deg kjent med karakteren. På våreksamen, er det mulighet for hurtigklage på eksamenskarakteren i noen sentralgitte skriftlige fag. Klagefristen ved hurtigklage kan være kortere enn 10 dager. Ved hurtigklage, viser vi til eksamensskolen og www.udir.no 
 • At alle frister overholdes. Fristene følges strengt og det er normalt ikke anledning til å avvike fra disse.  

For øvrig viser eksamenskontoret til følgende punkter på www.privatistweb.no. for Hedmark fylkeskommune: 

 • Viktig informasjon om eksamen
 • Hvordan melde seg opp
 • Lenker 

Nyttig informasjon for deg som privatist finner du på: http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/

Mer informasjon om eksamensformer, gjennomføring, tillatte hjelpemidler, tilgang på nettsteder og nettbasert ressurser, søknad om tilrettelegging og forslag til leselister m.m. finner du her: https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Videregaaende-opplaering/Eksamenskontoret/Oppmelding-til-privatisteksamen-vaaren-2018